Stichting 

Red de Wieringermeer 
 

Visie

1) Wij pleiten ervoor dat de Wieringermeer een landelijk gebied blijft! Wij zijn een landelijk gebied. Dat willen we graag zo houden. Een gebied met een moderne circulaire landbouw, kleinschalige bedrijven en aantrekkelijke woonkernen in een landelijke omgeving, waar rust, ruimte en natuur voorhanden zijn.  
Hoe kunnen wij eraan bijdragen?
* Door middel van actieve deelname aan de actualisatie van de huidige omgevingsvisie.
*Het stop zetten van huidige initiatieven van het college m.b.t de bestemming van gronden op en rond Agriport. In ieder geval tot en met de actualisatie van de nieuwe Omgevingsvisie.
*Door in gesprek te blijven over het heden en de toekomst van de Wieringermeer met onze volksvertegenwoordigers: de raadsleden en eventueel het college.   
* Zolang het nodig is in de media actief blijven.
* Op hoger politiek niveau lobbyen zoals bij Provinciale- en Gedeputeerde Staten en zo nodig in het Parlement of op de Ministeries.


2) Wij pleiten voor een meer inhoudelijk democratisch proces m.b.t. ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor het landschap en de gemeenschap.
Het college introduceert plannen m.b.t. ruimtelijke ontwikkelingen na een intensieve  voorbereidingsfase. Zoals het nu gaat komen publieke belangen pas laat aanbod in de gemeenteraad. Het zijn dan al sterk uitgekristalliseerde plannen waarin de raadsleden geen inspraak hebben gehad en waarvan verwacht wordt dat zij die plannen gaan beoordelen en toetsen. Maar hoe kunnen zij iets toetsen als zij niet meegnomen zijn in het proces? Hoe kunnen zij de bewoners vertegenwoordigen als zijzelf een achterstand aan informatie hebben?  
Dit zien wij graag anders.
Hoe kunnen wij eraan bijdragen?    
* Bij de raad aandacht vragen voor haar taken: 1. de bewoners vertegenwoordigen, 2. kaders stellen en op hoofdlijnen bepalen welke plannen nodig zijn in de gemeente, 3. als het college aan de slag gaat met de plannen, moet de raad kunnen controleren of de plannen goed worden uitgevoerd. Voor alle partijen kan dit een verrijking zijn.   
* Met de raadsleden van gedachten wisselen over de afgegeven beslissingsbevoegdheden aan het college. Wij vragen ons af of het huidige delegatiebesluit nog passend is voor de vraagstukken van deze tijd.  
* Aandringen op vroegtijdige transparante informatie voor de burgers over plannen die grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de polder. Zodat zij al in een vroeg stadium actief kunnen meedenken en hun zorgen kunnen uiten bij onze volksvertegenwoordigers. 

3) Wij pleiten voor een Wieringermeer met meer esthetiek. Landschappelijke inpassing van bestaande kassen, bedrijven en datacenters.  Geen verdere uitbreiding van Agriport.   
De doelstelling van Agriport verschuift steeds meer van agrarisch ondernemen richting een semi-industrieel gebied. Wij vinden dat de grens bereikt is. Ook moet er vastgehouden worden aan de bestemming van Agriport: glastuinbouw en agrarisch gerelateerde bedrijven. Dus geen uitbreiding van Agriport (ook geen B1), tegengaan van lichtvervuiling en zorg dragen voor een goede landschappelijke inpassing om verder aantasten van het karakteristieke landschap te voorkomen.  
Hoe kunnen we eraan bijdragen?  
* Bij de raad aandringen op het loslaten van de huidige welstandsluwe status. Zodat bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen vanaf de aanvangsfase rekening wordt gehouden met serieuze welstandeisen.  
* Bij de raad aandringen op het vastleggen (in de Omgevingsvisie) wat agrarisch gerelateerde bedrijven zijn. Alleen aan die bedrijven onder strikte voorwaarden toestemming tot  vestiging verlenen.
*Bij het college aandringen op adequate handhaving met betrekking tot lichtvervuiling van glastuinbouw en overige bedrijven.  
*Bij de raad aandringen op een spoedige en zorgvuldige landschappelijke inpassing van Agriport. Denk in deze aan de dubbele motie van april 2020. 

 
 4) Wij pleiten voor participatie bij de actualisatie van de nieuwe omgevingsvisie.   
Als bewoners hebben we m.b.t. de totstandkoming van ingrijpende plannen een achterstand. Er bestaat dikwijls een netwerk van samenwerkende partijen. Het proces is dus, achter de schermen, al enige tijd gaande waardoor de richting van het beleid steeds meer vorm heeft gekregen. Daarna krijgen de bewoners de mogelijkheid om mee te praten. Het gevolg is dat de bewoners een onvolledig beeld hebben van de totstandkoming van de plannen en zich niet gehoord voelen. Wij willen graag in een vroeg stadium kunnen anticiperen op nieuwe plannen.         
Hoe kunnen we eraan bijdragen?  
* Door contact te onderhouden met de raad die de kaders bepaalt van de nieuwe omgevingsvisie waarin participatie een onderdeel is.   
*Door middel van deelname aan de gesprekken over burgerparticipatie. Deze gesprekken worden in 2021 gehouden met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  
* Regelmatig communiceren met het college en raadsleden over het belang van burgerparticipatie en het tijdig verstrekken van transparante informatie.  

 

Standpunten

Na intern overleg in onze werkgroep is besloten om niet in te gaan op verzoek voor overleg met bepaalde partijen.

We willen dat niet omdat we tot nu toe ervaren hebben dat bepaalde partijen, hun contacten met lokale groepen bewoners, alleen maar benutten om goede sier te maken of te kunnen aantonen aan de verschillende overheden en in de publieke opinie, dat ze netjes overleg hebben gepleegd met de lokale gemeenschap.

Ondertussen wordt er geen open kaart gespeeld over hun plannen en wordt geprobeerd om plannen, zoals Hyperscale datacenters, in Nederland op alle mogelijke manieren te realiseren. Desnoods met minder mooie manieren met behulp van geheime, althans niet publiek bekend gemaakte, afspraken met gemeentebestuurders, projectontwikkelaars en minder openlijke constructies met voor hen belangrijke partijen of personen, zoals uit de plannen voor de 2 vestigingen in Eemshaven en nabij Zeewolde. 

Voor de vestiging in Middenmeer weten wij bijvoorbeeld niet op welke wijze Google er in geslaagd is om toestemming te verkrijgen voor schoorstenen tot 40 m hoog op haar uitbreidingslocatie aan de Tussenweg in Middenmeer, terwijl het bestemmingsplan max.18 m toelaat. Ook het besluit tot voorlopig niet uitbreiden op deze locatie is door Google op geen enkele wijze naar de lokale gemeenschap onderbouwd of beargumenteerd.

Zolang partijen onduidelijkheden in haar werkwijze ten opzichte van lokale gemeenschappen blijft hanteren, zijn we niet bereid om onze energie te stoppen in plannen van partijen om 'haar leven te beteren' of een wit voetje bij de plaatselijke bevolking te willen halen.