Stichting 

Red de Wieringermeer 
 

Visie

1) Wij pleiten ervoor dat de Wieringermeer een landelijk gebied blijft!


Hoe kunnen wij eraan bijdragen?
* Door middel van actieve deelname aan de actualisatie van de huidige omgevingsvisie.
* Door in gesprek te blijven over het heden en de toekomst van de Wieringermeer met onze volksvertegenwoordigers: de raadsleden,  het college en derden. 
* Zolang het nodig is in de media actief blijven.
* Op hoger politiek niveau lobbyen zoals bij Provinciale- en Gedeputeerde Staten en zo nodig in het Parlement of op de Ministeries.


2) Wij pleiten voor een meer inhoudelijk democratisch proces m.b.t. ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor het landschap en de gemeenschap.

Hoe kunnen wij eraan bijdragen?    
* Bij de raad aandacht vragen voor haar taken. Die taken zijn: 1. de bewoners vertegenwoordigen, 2. kaders stellen en op hoofdlijnen bepalen welke plannen nodig zijn in de gemeente, 3. als het college aan de slag gaat met de plannen, moet de raad kunnen controleren of de plannen goed worden uitgevoerd.
* Aandringen op vroegtijdige transparante informatie voor de burgers over plannen die grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de polder. Zodat zij al in een vroeg stadium actief kunnen meedenken en hun zorgen kunnen uiten bij onze volksvertegenwoordigers. 

3) Wij pleiten voor een Wieringermeer met meer esthetiek. Landschappelijke inpassing van bestaande kassen, bedrijven en datacenters.  Geen verdere uitbreiding van Agriport.   
De doelstelling van Agriport verschuift steeds meer van agrarisch ondernemen richting een semi-industrieel gebied. Wij vinden dat de grens bereikt is. Ook moet er vastgehouden worden aan de bestemming van Agriport: glastuinbouw en agrarisch gerelateerde bedrijven. Dus geen uitbreiding van Agriport (ook geen B1), tegengaan van lichtvervuiling en zorg dragen voor een goede landschappelijke inpassing om verder aantasten van het karakteristieke landschap te voorkomen.  
Hoe kunnen we eraan bijdragen?  
* Bij de raad aandringen op het loslaten van de huidige welstandsluwe status. Zodat bij nieuwe grootschalige ontwikkelingen vanaf de aanvangsfase rekening wordt gehouden met serieuze welstandeisen.  
* Bij de raad aandringen op het vastleggen (in de Omgevingsvisie) wat agrarisch gerelateerde bedrijven zijn. Alleen aan die bedrijven onder strikte voorwaarden toestemming tot  vestiging verlenen.
*Bij het college aandringen op adequate handhaving met betrekking tot lichtvervuiling van glastuinbouw en overige bedrijven.  
*Bij de raad aandringen op een spoedige en zorgvuldige landschappelijke inpassing van Agriport.