Stichting 

Red de Wieringermeer 
 

Wij hebben uw hulp nodig !

Onlangs besloot de gemeenteraad van Hollands Kroon, tot teleurstelling van velen, het Bestemmingsplan voor B1 (de wijzigingen in het bestemmingsplan B1) goed te keuren.
Daarmee is de weg vrij om op B1 nog een datacenter te gaan bouwen. Een datacenter dat wel drie keer zo groot kan worden als momenteel op het Venster wordt gebouwd!
Stichting Red de Wieringermeer heeft (nog) mogelijkheden (om) dit besluit aan te vechten bij de Raad van State, maar daar is geld voor nodig, (veel geld.)
Een advocaat rekent (al snel) zo’n 300€ per uur en heeft al snel 30 uur nodig om dit proces voor te bereiden, 9000€ is veel geld. Dat geld hebben wij niet, ondanks de forse bijdrage die de leden van Red de Wieringermeer zelf inbrengen en de bijdragen die zij al eerder van medestanders mochten ontvangen.
Vindt u ook dat het genoeg is, en dat de Wieringermeer geen Silicon Valley of Eemshaven moet worden ? Dat Agriport met zijn datacenters niet doorgetrokken moet worden langs de Cultuurweg tot aan Middenmeer en tot de Westermiddenmeerweg? Steun ons dan!

Wij vragen u om een (eenmalige) bijdrage, zodat wij de bouw van nog een groot datacenter in de Wieringermeer kunnen stoppen. U kunt uw donatie overmaken naar :
Stichting Red de Wieringermeer, NL91 RABO 0373 1519 85 o.v.v B1


Nadere toelichting:
U weet dat momenteel in een ras tempo op het Venster weer een datacenter voor MS wordt gebouwd, deze bouw vindt plaats met een gedoogvergunning, wat inhoudt dat MS op eigen risico deze bouw plaats laat vinden. Zolang er geen definitieve vergunning is mag dit datacenter ook niet in bedrijf worden gesteld.
Tegen een gedoogvergunning kan geen bezwaar worden gemaakt, vreemd als je weet dat deze gedoogvergunning door de provincie is verleend op basis van veel onjuiste gegevens.
Ook wordt er een hoogspannings-trafostation gebouwd, terwijl de wet voorschrijft dat dit alleen door TenneT gedaan mag worden, de provincie zegt dat dit onder een gedoogvergunning wel mag.
Ondertussen heeft Red de Wieringermeer de provincie op een aantal onjuistheden in de bouwaanvraag gewezen en gevraagd of zij de bouw stil willen laten leggen.

Is Red de Wieringermeer dan principieel tegen datacenters? Nee, dat niet maar wel kritisch op de wijze waarop de procedures gaan en hoe er omgegaan wordt met het landschap en de milieu eisen.  Daarnaast heeft Nederland datacenters in beperkte mate nodig, verbruiken de datacenters veel stroom juist in deze fase van energie tekorten in de overgang naar verduurzaming. Daarnaast bestaan er vragen over de hoeveelheid van water gebruik voor koeling en bestaan er vragen over de kwaliteit van afvoer van belast water. Hyperscale centers zoals deze zijn in feite ‘bedrijven’ die de behaalde winst overbrengen naar het buitenland. Dus wel de milieubelasting voor ons, maar niet de financiële winsten.

Wat heeft Red de Wieringermeer tot nu toe bereikt met al zijn inspanningen?
*Verdere uitbreiding van Agriport is tegengehouden door een groep mensen waaruit Red de Wieringermeer is ontstaan.
*Er is meer bewustzijn ontstaan over de effecten van datacenters in de Wieringermeer, (en Nederland) dit heeft er toe geleid dat meer mensen zich bewust zijn over het verlies aan landschappelijke waarden in Noord Holland Noord.
*Microsoft heeft een bureau in de hand genomen om met Biomimicry de leefomgeving rond zijn datacenters aan de oostkant van de A7 te verbeteren. De eerste zichtbare resultaten daarvan zijn de boompjes die langs het datacenters geplant zijn.
* Langs de westkant van de A7 tussen Agriport en Middenmeer wordt (veel) meer ruimte opengehouden voor water en landschap.
* Microsoft heeft de bouwkeet op B1 verplaatst tot dichtbij het Venster, omdat de eerste locatie wettelijk niet was toegestaan.
Wat wil Red de Wieringermeer nog meer ?
*Behoud van het open polderlandschap, landschappelijke inpassing van bestaande kassen, bedrijven en datacenters.
*Ontwikkelingen die noodzakelijk zijn, zodanig in het landschap inpassen dat zij het landschap niet verstoren.
*Een democratisch proces met betrekking tot ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het landschap en de gemeenschap.
*Geen verdere uitbreiding van Agriport.
2022-03-08

Wat zeggen de politieke partijen in Hollands Kroon over Agriport en Hyperscale datacenters,en het commentaar bij de antwoorden van de partijen op de vragen van Stichting Red de Wieringermeer.
aan de hand van de verkiezingsprogramma’s.

Wilt u ons steunen ? U gift of donatie is welkom op Bankrekening; NL91 RABO 0373 1519 85 tnv Stichting Red de Wieringermeer

Deze vraag is heel actueel omdat de nieuwe gemeenteraad in de komende periode een beslissing moet nemen over de nieuwe Omgevingsvisie waarin een lijn voor ontwikkelingen tot 2040 wordt vastgelegd. In het discussiestuk staan er bij Agriport pijlen naar welke richting uitbreiding eventueel kan plaatsvinden. Ze wijzen op dit moment naar alle windrichtingen! We weten uit het zeer recente verleden waartoe een pijltje en de onvolprezen vrije markt toe kan leiden.  Deze verkiezingen vormen het belangrijkste en misschien wel enige moment voor burgers zich echt over dit onderwerp uit te spreken.
Aan de hand van een aantal vragen aan de partijen heeft de werkgroep  Red de Wieringermeer geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen.
Allereerst hebben we gevraagd of de partijen van mening waren dat de omvang van het huidige Agriport moet worden aangehouden of dat verdere uitbreiding mogelijk is.


Huidige grenzen aanhouden

Uitbreiden kan met .. hectare

Uitbreiding grootschalige glastuinbouw

Uitbreiding met datacenters

SHK

Aanhouden

nee

Alleen glastuinbouw wat in huidige bestemming past

Conform de afspraken

CDA

Aanhouden

“Vooralsnog” nee

Alle ruimte is al bestemd

Zoals is afgesproken

D66

Aanhouden

“voorlopig” nee

Alleen wat past binnen de huidige planning, Wellicht wel op langere termijn.

Uitbreiding van datacenters is mogelijk binnen de huidige planning en wellicht wel op langere termijn

Groen Links

Aanhouden

Nee

Uitbreiding van grootschalige glastuinbouw niet mogelijk

Uitbreiding van datacenters niet mogelijk

OHK

Aanhouden

Nee

Uitbreiding grootschalige tuinbouw niet mogelijk

Uitbreiding van datacenters niet mogelijk

Wij hebben nu hyperscale datacenters in Hollands Kroon. Er staan er nog 2,5 keer in grootte op stapel. Vorig jaar is het bestemmingsplan B1 door de raad aangenomen, echter het is nog steeds niet ter inzage gelegd, omdat de provincie op één punt bezwaar maakt. Google zou in principe nog 3 hyperscales kunnen bouwen en voor Cyrus One en Luna moet er eerst nog een bestemmingsplan wijziging worden aangenomen.


Bouw op B1 realiseren

Cyrus One, Luna en Google 3 x

SHK

Wij kunnen geen ‘ja’ en geen ‘nee’ kiezen, Deze vraag moet aan de Provincie worden gesteld, daar gaan wij niet over.

Doorgaan conform de lopende afspraken

CDA

Raad heeft bestemmingsplan vastgesteld, dus bouwen

Kunnen gerealiseerd worden

D66

B1 realiseren

Realiseren Cyrus One, Luna en Google 3 x

Groen Links

B1 niet realiseren

Niet realiseren van Cyrus One, Luna en Google 3 x

OHK

B1 niet realiseren

Realiseren van Google 3 x ( voor uitbreiding Google is al toestemming verleend); voor Cyrus One, Luna  moet nog een bestemmingsplanwijziging komen. Medewerking pas bespreekbaar na maatschappelijk debat!

Tot slot de vraag: Is de regie voor datacenters in HK een vraag voor de landelijke politiek? Welke (harde) vestigingsvoorwaarden zijn voor uw partij van belang.


We vinden de vraagstelling datacentra in Hollands Kroon een vraag voor de landelijke politiek, pas daarna gaan we erover nadenken

Welke (harde) vestigingsvoorwaarden zijn voor uw partij van belang.

SHK

Geen ‘ja’ en geen ‘nee’, de gemeente gaat over bestemmingsplan in samen spraak met Provincie en Rijk

Nieuwe datacenters dienen  aan verbeterde vestigingsvoorwaarden te voldoen.   Agriport en in het bijzonder de datacenters dienen landschappelijk ingepast te worden. Ook de vormgeving dient verbeterd te worden.

CDA

Het Rijk heeft destijds Middenmeer als vestigingslocatie aangewezen.

Bebouwing zoveel mogelijk landschappelijk inpassen bij open karakter van Wieringermeer. In de provinciale datastrategie wordt met gemeenten en participatie van burgers en belanghebbenden vestigingsvoorwaarden geformuleerd.

D66

Nee

Vestigingsvoorwaarden heel specifiek maken: m.b.t. ruimtelijke ordening en bijdrage aan maatschappelijke doelen

Groen Links

Landelijke politiek, zodanige schaal en complexiteit dat dit aansturing vanuit het Rijk veronderstelt

GL heeft een hele reeks van vestigingsvoorwaarden geformuleerd, waarvan de kern is : restwarmte gebruik, landschappelijke inpassing en geen 380 Kv hoogspanningsleiding in Noord Holland om in energiebehoefte te voorzien.; MKBA (Maatschappelijk Kosten Baten Analyse)

OHK

Nee. Dus het is geen vraag voor de landelijke politiek.

Vestigingsvoorwaarden zullen door de provincie worden geformuleerd samen met gemeenten; OHK geeft wel een hele reeks van voorwaarden.


U heeft 3 partijen gemist in bovenstaand overzicht.

De VVD reageerde kort met één zin. “De VVD Hollands Kroon zet in op afronding van de huidige afspraken rondom de datacenters. Voordat eventuele nieuwe ontwikkelingen worden gestart wordt eerst samen met inwoners nagedacht over hoe het ontwikkelkader voor de toekomst eruit moet zien.” Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeenschap.

De PvdA had zijn eigen redenen om niet te reageren op de vragenlijst.

LADA/Anders heeft niet gereageerd.

Van beide partijen zijn in hun verkiezingsprogramma over dit onderwerp wel enige opmerkingen te vinden.
Kortom, hoeveel wijzer zijn we na onze vragen en de verkiezingsprogramma’s geworden.
Groen Links en OHK geven m.b.t. het project Agriport duidelijk hun grenzen aan.

Bij SHK, CDA en D66 krijg je het gevoel dat het nog alle kanten op kan. Hun antwoord dat de huidige grenzen van Agriport worden aangehouden lijkt in de toekomst volgens hun verkiezingsprogramma’s nog helemaal open te liggen.

De VVD is kort en krachtig. Als de ondernemer tevreden is, is dat voor iedereen goed. Alle ruimte moet aan ondernemers gegeven worden. Andere zaken lijken overbodig.

Voor de PvdA en LADA/Anders kunnen we slechts verwijzen naar hun verkiezingsprogramma. Beide geven wel restricties aan met betrekking tot uitbreiding datacenters.


Het is volgens Red de Wieringermeer niet alleen een kwestie van wel of geen datacenters of wel of niet uitbreiden van Agriport. Het is het ontbreken van een visie over wat voor gemeente willen we zijn. Agrarische hoofdstad van Nederland? Welke soort bedrijven zouden in dit gebied passen. Glastuinbouw met nog meer arbeidsmigranten of b.v. hoogwaardige innovatieve, energiearme bedrijven. We moeten keuzes maken ten aanzien van de schaarse ruimte en energie die wij hebben. Die discussie vinden wij niet of nauwelijks in de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen. Om over hyperscale datacenters maar te zwijgen. De wezenlijke discussie over de kosten en baten, probleem rond de energietransitie en noem verder maar op, begint landelijk een beetje op gang te komen, maar wordt hier nauwelijks genoemd door de meeste partijen.
En zonder een visie zullen we net als de afgelopen 10 jaar achter de feiten blijven aanlopen. We kunnen niet, zoals nu, dit alleen aan de markt of de bedrijven overlaten. Bedrijven nemen zeker een belangrijke plaats in de samenleving in, maar hebben allereerst hun eigen belangen. Met als duidelijk voorbeeld de Googles en Microsofts in Hollands Kroon en ook de projectontwikkelaar Agriport.
De prioriteiten van het college en daarmee de coalitiepartijen zijn de laatste jaren buitengewoon faciliterend geweest voor de grote bedrijven. En ten koste van wat : dat mag door een ieder zelf worden ingevuld. Er is alles behalve een gelijk speelveld tussen deze bedrijven en de burgers.
We sluiten af waarmee we zijn begonnen: de komende raadsperiode wordt er beslist over de Omgevingsvisie die bepalend zal zijn voor de ontwikkelingen in Hollands Kroon tot 2040.
Willen wij een landelijke gemeente blijven of wordt alles volgebouwd met industrie?Commentaar bij de antwoorden van de partijen op de vragen van Red de Wieringermeer.
aan de hand van de verkiezingsprogramma’s.

Bij Vraag 1
SHK:
“De komende jaren zal Agriport verder moeten worden ontwikkeld (=uitbreiden?), dat geldt ook voor andere bedrijven terreinen.  Gelet op milieu en duurzaamheid moet het streven erop gericht zijn meer dienstverlenende bedrijven en bedrijven op het terrein van de kenniseconomie en innovatie aan te trekken.”  (op welke wijze kan de gemeente hier een regie voeren. En aan welke precieze regels moet dat voldoen?. Anders blijft het niet meer dan een wens, een droom die je niet aan de markt kunt overlaten)
CDA
“vooralsnog geen behoefte aan uitbreiding.  Initiatieven toetsen aan nieuwe omgevingsvisie”. Maar wat is de visie van het CDA zelf!
Naast agrarische sector moet er oog zijn voor diversiteit in werkgelegenheid. Agrarische sector perspectief blijven bieden voor de toekomst.;  goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Wat versta je hieronder; Ontwikkelbedrijf NoordHolland heeft haar waarde bewezen; we respecteren alle gemaakte grootschalige afspraken. Bedrijven aantrekken. Accountmanagers voor het bedrijfsleven. Waar moeten deze gevestigd worden, wat voor soort bedrijvigheid wil je hier hebben.   Geen opmerkingen over energietransitie, gevolgen datacenters, en Agriport.
D66  
voorlopig aanhouden / Glastuinbouw en datacenters: uitbreiding wellicht op langere termijn!
Er moet een meer of minder(wat houdt dit in) uitgebreid welstandsbeleid gevoerd worden (Hoe??); Ontwikkelingen, nieuwe economische activiteiten gericht op energie, duurzaamheid en innovatie. Overheid moet betrouwbare partner zijn. Toezeggingen en afspraken nakomen. Hoe transparant werden deze afspraken gemaakt?, hoe betrouwbaar is de overheid naar zijn burgers?. ; bedrijven met groot beslag op ruimte en energie moeten verifieerbare tegenprestatie leveren.  Hoe zou dit moeten? Suggestie: b.v. gewoon normaal belasting te betalen over hier gegenereerde winsten?
De antwoorden van Groen Links en OHK zijn conform hun verkiezingsprogramma.

Bij vraag 2

SHK:
B1 is een vraag voor de provincie. Formeel wellicht een juist antwoord, maar ook wel makkelijk.

Bij vraag 3
SHK:
dit gaat in samenspraak (Is dat de praktijk geweest bij B1? Is dat proces transparant verlopen?)
Doch wij vinden het echter evengoed belangrijk dat op korte termijn een beleidsplan datacenters in de nieuwe raadsperiode tot stand zal komen. (en waar moet dit over gaan?, mosterd na de maaltijd).
Er is herhaaldelijk door SHK aangegeven dat het een vereiste was en is dat Agriport, in het bijzonder de datacenters, landschappelijk dienen ingepast te worden met inheemse bomen en struikgewas. Ook dient de vormgeving van de datacenters van een vriendelijker en een aantrekkelijker architectuur te worden voorzien; dit geldt ook voor de lopende afspraken. Niets over energieprobleem, klimaateisen, restwarmte, watervoorziening.
CDA:
Harde voorwaarden: landschappelijke inpassing, circulair gebruik koelwater, gebruikt restwarmte.  Maar alles onder de opmerking INDIEN MOGELIJK. En hoe hard kunnen de vestigingsvoorwaarden worden gesteld.
D66
vestigingsvoorwaarden specifiek en substantieel maken m.b.t. ruimtelijke ordening (wat houdt dit concreet in??) en ook m.b.t. bijdragen aan maatschappelijke doelen (is dit een vorm van schadevergoeding?? Hoe denkt men dat praktisch te realiseren? Zie eerdere opmerking over normaal belasting betalen)  Niets over energieprobleem, klimaateisen, restwarmte, watervoorziening.
Groen Links:
harde voorwaarden
a) Een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) per aanvraag: zie bijlage ‘Aanzet MKBA’ zoals gepresenteerd aan het college in PV 2040 (18-10-2020)
b) Berekening van de totale energiebehoefte en de benodigde energie-infrastructuur;
c) Eis tot benutten van 100% restwarmte.
d) Milieueffectrapportage;
e) Een landschappelijk verantwoord ontwerp van het gebouw.
f) Inzicht in de hoeveelheid water en de bronnen van herkomst (grondwater, oppervlaktewater of drinkwater) voor koeling;
g) Zuivering van gebruikt koelwater voor lozing of hergebruik;
h) Verkeersveiligheid;
i) Veilige opslag en veilig gebruik van brandstof voor generatoren.
10) GroenLinks stelt nu de volgende harde vestigingsvoorwaarden:
- MKBA per aanvraag; (aanzet hiervoor is bijgevoegd)
- 100% hergebruik van restwarmte;
- Landschappelijke inpassing;
- geen 380 Kv-hoogspanningsleidingen naar Middenmeer voor de energiebehoefte van de datacenters.
OHK
- datacenters alleen nog mogelijk aan oostzijde A7;
- verbod om bebouwing aan de westzijde te realiseren
- voldoende afstand van de snelweg en beperkte hoogte;
- landschappelijke inpassing met boomsingels;
- lichtemissie sterk beperken en natuurvriendelijk maken voor nieuwe en bestaande
complexen (Microsoft en Google);
- natuurinclusiviteit bebouwing bevorderen, investeren in biodiversiteit rondom
complexen;
- verplichte her benutting restwarmte, ongeacht rendement;
- verplichte afdracht voor bijdrage transformatie verouderde bedrijventerreinen.
Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een bijdrage van € 20,00 per m2 bruto
vloeroppervlak bij een gerealiseerd datacenter
De VVD reageerde kort met 1 zin. “De VVD Hollands Kroon zet in op afronding van de huidige afspraken rondom de datacenters. Voordat eventuele nieuwe ontwikkelingen worden gestart wordt eerst samen met inwoners nagedacht over hoe het ontwikkelkader voor de toekomst eruit moet zien.” Wat is de visie van de VVD?
Kanttekening RdW (Red de Wieringermeer) Het zijn niet alleen de bewoners die hierbij gehoord worden! Maar ook andere belangen Partijen. De groet vraag is: hoe gelijk is het speelveld van bewoners en de “andere Partijen.”
Op de site staan de standpunten. Zie economie: = ruimte voor ondernemers
Kort samen gevat: Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeenschap.  Er moet uitbreiding worden gezocht. Lokale bedrijventerreinen raken vol. Enkele worden genoemd.  Echter geen woord over Agriport, data industrie. Noch over welke soort bedrijvigheid wenselijk zou zijn in dit gebied.
De PvdA had zijn eigen redenen om niet te reageren op de vragenlijst.
LADA/Anders heeft niet gereageerd op onze vragen.
Van beide partijen zijn in hun verkiezingsprogramma over dit onderwerp enige opmerkingen te vinden.  Beiden geven wel restricties aan m.b.t. uitbreiding datacenters. (ook de lopende initiatieven?)

20220311 Nagekoemen antwoorden Lada-Anders
In dit bestand de nagekomen antwoorden op de vragen van Red de Wieringermeer inzake Agriport en Datcenters van Lada Anders
Nagekomen antwoorden Lada-Anders_1.pdf (526.28KB)
20220311 Nagekoemen antwoorden Lada-Anders
In dit bestand de nagekomen antwoorden op de vragen van Red de Wieringermeer inzake Agriport en Datcenters van Lada Anders
Nagekomen antwoorden Lada-Anders_1.pdf (526.28KB)Kosten baten analyse datacenters opgesteld door GL
Kosten baten analyse, of wat levert een datacenter op voor Nederland en voor de eigenaar
Kosten baten analyse Datacenters..pdf (318.91KB)
Kosten baten analyse datacenters opgesteld door GL
Kosten baten analyse, of wat levert een datacenter op voor Nederland en voor de eigenaar
Kosten baten analyse Datacenters..pdf (318.91KB)


 

Verkiezingsprogramma politieke partijen HK 2022
Bestand met de programmapunen van de politieke partijen in HK 2022
Verkiezings programma's 2022.pdf (762.24KB)
Verkiezingsprogramma politieke partijen HK 2022
Bestand met de programmapunen van de politieke partijen in HK 2022
Verkiezings programma's 2022.pdf (762.24KB)2021-10-29

‘Red de Wieringermeer’ is nu Stichting Red de Wieringermeer

Werkgroep Red de Wieringermeer is stichting Red de Wieringermeer geworden.
Als stichting zijn wij een rechtspersoon en daarmee kunnen we nu gerechtelijke stappen ondernemen.
Het doel van onze stichting is om het weidse open (agrarisch) cultuurlandschap van de eerste Zuiderzeepolder, de Wieringermeer, te beschermen.
Dat willen we onder meer bereiken door plannen voor (verdere) aantasting van het open karakter van dit landschap door bijvoorbeeld grootschalige datacenters en kassen, tegen te houden.  

Wat is de visie van onze stichting ?

Hieronder de belangrijkste punten, de uitgebreide visie is te lezen op onze website.

1) De Wieringermeer is een landelijk gebied en dient dat te blijven.

2) Wij willen democratisch proces m.b.t. ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het landschap (en daarmee op onze gemeenschap).

3) Wij willen een Wieringermeer met landschappelijk ingepaste gebouwen, die  passen bij de schaal van dat landschap. Datacenters met gebouwen van 15 of zelfs 50 ha passen daar niet in. Wij willen dan ook geen verdere uitbreiding van Agriport.

4) Wij willen dat de participatie van de burgers bij de nieuwe omgevingsvisie ook terug te zien is in die Omgevingsvisie.

Waarom zijn wij tegen de uitbreiding van Datacenters en Agriport?

• De datacenters verpesten het landschap in de Wieringermeer.

• Meer datacenters zijn niet nodig. Er is nu al een overcapaciteit ten opzichte van het datagebruik in Nederland. Immers slechts “25 to 35% van de totale datacenter-capaciteit in Nederland wordt ingezet voor Nederlandse data”.  aldus een onderzoek van Buck IC aan de minister van Economische Zaken van 26 juni 2021. De resterende capaciteit wordt gebruik voor data uit andere landen. Zo worden alle dataruimte van de bestaande vestiging van Microsoft op Agriport volgens informatie van Microsoft zelf, alleen gebruikt voor data uit andere EU-landen, het Midden-Oosten en Afrika.

• De datacenters leveren minder arbeidsplaatsen per ha (ca 5,5 full time eenheden) op bedrijventerreinen op dan gemiddeld voor alle bedrijven (7,5 fte) in Nederland.

• De datacenters verbruiken gigantische hoeveelheden groene energie. De vestiging van Microsoft op Agriport verbruikt net zo veel als een middelgrote stad als Alkmaar.

• Datacenters kopen alle duurzame energie die grootschalig in Nederland gewonnen wordt. Dit doen zij voor een fractie van de prijs die de wij, de gewone consument moet betalen. Zo heeft Microsoft 50% van de windenergie uit het windmolenpark Wieringermeer van Vattenfall gekocht (40 MegaWatt) en nog eens 90 Megawatt uit het windpark Borssele op de Noordzee.

• De datacenters weigeren tot nu toe zelf groene energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken te plaatsen.

• Het grootste deel van de energie van datacenters wordt omgezet in warmte. Dat komt doordat de dataservers warm worden en die moeten gekoeld worden. Deze warmte wordt door beide (Google en MS) nauwelijks hergebruikt, maar geloosd op het oppervlaktewater (Google) of rechtstreeks naar de lucht (MS). Die draagt daarmee dus direct bij, aan de opwarming van de atmosfeer.

• Water uit de koelwaterleidingen van datacenters bevatten  anti-corrosie middelen en middelen tegen micro bacteriële verontreiniging.  Dit om om het dichtslibben van leidingen in de koelsystemen te voorkomen. Resten van dit verontreinigde water worden geloosd op het oppervlaktewater in de polder.

• Agriport beslaat nu al meer dan 750 ha. landbouwgrond met kassen, ca 200 ha  agrarisch gerelateerde bedrijven, en sinds dat in 2014 is toegestaan nu al ca. 70 ha datacenters.

• De glastuinbouwbedrijven op Agriport hebben enkele duizenden (tijdelijke) buitenlandse werknemers aangetrokken, waarvoor weinig tot geen goede huisvestingsmogelijkheden aanwezig zijn.

• Voor deze arbeidsmigranten moet huisvesting gerealiseerd worden, iets wat nu al een groot probleem is.

• De glastuinbouwbedrijven op Agriport en de Datacenters veroorzaken vooral s’avonds en s’nachts veel licht overlast.

• Geen datacenters, windmolens en zonneparken meer in de Wieringermeer.

Wat willen wij wel?

• Wij willen de “lopende” initiatieven voor datacenters op Agriport aanvechten. Hiermee bedoelen wij de uitbreidings-plannen van Google om hun huidige datacenter 4 x zo groot te maken als dat het nu al is. En in het verleden is er interesse getoond om enkele “gaten” binnen Agriport te vullen met datacenters.

• Wij willen voorkomen dat het landschap  ten westen van de A7 wordt volgebouwd met nog meer datacenters, zodat corridor vorming van Abbekerk tot Middenmeer wordt voorkomen.

Wij willen dat de westkant van de A7 open blijft, zoals  bij de start van Agriport, door de gemeenteraad van de Wieringermeer is toegezegd aan de bevolking. Ook de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft, bij de vaststelling van de uitbreiding van Agriport II, helder uitgesproken dat er in het hele gebied ten noorden van het Venster geen bestemming ‘bedrijven’ mocht worden opgenomen.

Wat hebben wij, en andere groepen tegen de datacenters, tot nu toe bereikt inzake de uitbreidingsdrift van de gemeente Hollands Kroon met betrekking tot datacenters en Agriport?

1. De bouw van het datacenter van Microsoft op het Venster heeft bijna een jaar stilgelegen, omdat er geen geldige vergunning voor was afgegeven. Wij hadden aangedrongen op het afbreken van de bouwkeet op B1, naast het Venster. Toen medewerkers van Handhaving daar gingen kijken, beek dat Microsoft al bezig was met het bouwrijp maken van de grond op Het Venster, terwijl de vergunning nog niet was verleend. De handhavers konden toen niet anders doen dan de bouwwerkzaamheden stil leggen.
De omgevingsvergunning voor het venster is tot nu toe nog steeds niet verleend.

2. De uitbreiding met een datacenter op B1, kan voorlopig niet verder, omdat de GS een reactieve aanwijzing op het bestemmingplan heeft gegeven. Een forse domper voor onze wethouders die de raad steeds voorhielden dat zij in goed overleg met de provincie tot dit bestemmingsplan waren gekomen. Niet dus.

3. Door de protesten tegen de lelijke bouwwerken langs de A7 heeft de gemeente besloten, dat  nieuwe datacenters op 125 meter van de A7 moeten komen. En: over het afschermen van de lelijke gebouwen die er al staan wordt nagedacht…

Als polderbewoners hebben wij wel de lasten, maar niet de lusten.

Bent u het met ons eens dat we een halt moeten toeroepen aan de uitbreiding van Agriport en dat we de bouw van nog te realiseren datacenters moeten minimaliseren, steun ons dan in de vorm van een  financiële bijdrage.

Tot op heden hebben de leden van de Stichting Red de Wieringermeer zelf alle kosten gedragen, U kunt uw gift of donatie overmaken op rekening

NL91 RABO 0373 1519 85, tnv Stichting Red de Wieringermeer

Alle leden van de Stichting en het bestuur voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit, meer informatie is te vinden op onze website

 


2021-10-05

Wat heeft Agriport ons tot nu toe gebracht? Die vraag werd maandagavond 11 okt 2021 in de Meerbaak tijdens de inspraakavond “Grootschalige kracht”, gesteld.

Ongetwijfeld zullen er een paar positieve kanten aan Agriport zitten, voor enkele ondernemers en de Gemeente HK. Maar heel veel zaken zijn niet zo positief als ze vaak voorgesteld worden, neem nou de volgende punten.

Natuur en landschap

750 tot 1000 ha goede landbouwgrond, van het weidse open polderlandschap is verloren gegaan. Dit landschap  is verworden tot een landschap van kassen, schuren, bedrijfsgebouwen en  hyperscale datacenters.

Op deze voormalige poldergrond groeit niets meer, geen boom, geen gras, geen gewas, geen bloem. Insecten kunnen daar niet meer leven en vogels niet meer foerageren.

Werkgelegenheid

Het positieve is, dit alles heeft ook werkgelegenheid opgeleverd maar voor wie?  Voor glastuinbouwbedrijven wordt gesproken over  6 arbeidsplaatsen per ha, dat is meer dan de oorspronkelijke landbouw op zou leveren. Maar om wat voor arbeidsplaatsen gaat het? Hoofdzakelijk eenvoudig werk waarvoor duizenden buitenlandse werknemers worden aangetrokken.

De werkgelegenheid voor datacenters bedraagt minder dan 5 fte per ha, (volgens J. Kranenburg op de 1e bijeenkomst Omgevingsvisie over grootschalige kracht in Nieuwe Niedorp zijn dit 125 fte op 28 ha gerealiseerd terrein van Google ).

De gemiddelde werkgelegenheid op een bedrijfsterrein in Nederland is 7,5 fte per ha. , dus zowel de kassen als de datacenters leveren minder werk op dan een regulier bedrijfsterrein.

Huisvesting arbeidsmigranten

De duizenden arbeidsmigranten, aangetrokken door de glastuinbouw op Agriport, moeten ergens wonen. Huizen in de dorpen worden opgekocht en voor veel geld verhuurd als huisvesting voor de buitenlandse werknemers, (vaak voor absurd hoge prijzen). Deze woningen zijn dus niet meer beschikbaar voor de reguliere markt, zoals onze jeugd die graag in de polder wil blijven wonen.

Aangezien de vraag naar woonruimte voor deze arbeidsmigranten zo explosief gestegen is, is er ondanks de bouw van een Arbeidsmigranten hotel op Agriport, en oa de verbouw van verschillende bedrijfspanden op de reguliere industrie terreinen nog steeds een groot tekort aan woonruimte voor deze mensen. Is het dan reëel om Agriport nog verder te laten groeien en zo het woonruimte tekort te laten toenemen?

Voor de andere werknemers op Agriport, zowel in de glastuinbouw als in de datacenters, is niet bekend hoeveel van deze mensen in HK wonen en zo bijdragen aan de lokale economie.

Verkeer

Alle mensen, werkzaam in en op Agriport, moeten van huis naar werk en weer terug reizen, nu al zie je dat de verkeersdrukte van en naar, en in de dorpen van de Wieringermeer zelf enorm is toegenomen, en dat de inwoners daar niet gelukkiger van worden. Ook vinden op de buitenwegen  meer ernstige ongelukken plaats.

Milieu

Koelwater, restanten koelwater (van oa drinkwater) wordt door datacenters op het oppervlakte water geloosd. Dat bevat anti-corrossie middelen en anti-microbiële reinigingsmiddelen. Die zijn niet echt milieuvriendelijk.  

Warmte, De datacenters dragen door uitstoot van zeer veel restwarmte, opgewekt door (duurzame elektriciteit van windmolens) direct bij tot een verhoging van de temperatuur van de atmosfeer.

CO2-emissie

De 1000 ha kassen draaien nog steeds voor een groot deel op aardgas. Dat levert veel uitstoot van CO2 op.

Energie

Datacenters gebruiken enorme hoeveelheden energie, Microsoft heeft afspraken met Vattenfall dat zij de halve opbrengst van het duurzame windmolenpark in de Wieringermeer geleverd krijgen. Google heeft soortgelijke afspraken elders in het land. Groene energie die niet meer beschikbaar is om huishoudens van stroom te voorzien, en deze kan ook niet meer ingezet worden voor toenemende vraag voor o.a. de elektrische mobiliteit.

Onvoorstelbare grote hoeveelheden van deze duurzame energie gaan verloren in de vorm van restwarmte, opgewekt in datacenters.

Daarnaast vreet de verlichting van de kassen en de terrein verlichting van de datacenters, de nodige energie. Dit alles in de tijd waarin de burger gevraagd wordt zuinig met energie om te gaan, zijn huis beter te isoleren, de kachel wat lager te zetten, led verlichting te gebruiken, noem maar op.

Lichtvervuiling.

Dit gebeurt zowel door kassen als datacenters. Kassen mogen 4% licht blijven uitstoten, maar 4% van ca 750Ha kassen is ruim 30 ha. Dus er mag zonder probleem ruim 30 ha lichtvervuiling zijn.

Daarnaast verlichten de  datacenters hun gehele terrein permanent met lampen voor bewaking.

Horizon vervuiling.

Het terrein ten oosten van de A7  van Abbekerk tot Middenmeer wordt volgebouwd met datacenters, loodsen en kassen. Ook aan de westkant van de A7 dreigt dit dicht gebouwd te worden door de voorgenomen bouw van tenminste 2 nieuwe datacenters (van Microsoft).

De vraag die gesteld moet worden is:

Wegen de voordelen die een zeer beperkt aantal ondernemers op en van Agriport hebben, en de inkomsten die de gemeente met deze activiteiten genereert, op tegen alle hierboven  genoemde nadelen?

En wat is er tot nu toe gecompenseerd aan natuur of landschap?

Zou het niet beter zijn om pas op de plaatst te maken, achterom te kijken en te zeggen, dit is niet wat wij wilden. Het is genoeg, stop verdere uitbreiding van Agriport en Datacenters.

 


Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten ontleent worden, op foto's en documenten kunnen auteursrechten rusten.
Wij trachten al het materiaal met toestemming van de rechthebbende te plaatsen, mocht u ongevraagd iets tegenkomen op deze site waarvan u de rechthebbnede bent wilt u dan contact met ons opnemen
?