Stichting 

Red de Wieringermeer 
 

Red de Wieringermeer maakt zich grote  zorgen over de ontwikkelingen in de Wieringermeer omdat bij de toenemende activiteiten de aandacht voor het open polderlandschap steeds ondergeschikt is aan  puur economische belangen. Er is te weinig aandacht voor natuur en leefomgeving. Windmolens, datacenters, enorme bedrijventerreinen, geothermie, een uitdijende huisvuilcentrale hebben de polder al veroverd. Nog altijd worden er nieuwe plannen gesmeed (hoogspanningskabels en zonnepanelen). De gevolgen zijn enorm en het is goed dat die in kaart gebracht worden. Bij weer nieuwe keuzes zou meegenomen moeten worden hoe groot de aantasting van het landschap al is en wat het effect is op de leefomgeving. De vraag die gesteld zou moeten worden is: wat zijn de grenzen aan de ontwikkelingen in een landelijk gebied, ook al valt dat gebied niet onder een Natura 2000-gebied. Hoe voorkomen wij schade aan natuur en milieu? Zijn wij goede rentmeesters?  Wat laten wij na? De Wieringermeer lijkt vogelvrij. Het gebied heeft rechte lijnen, een goede infrastructuur, geen historische kernen en is geen Natura 2000-gebied. Het wordt economisch bekeken als louter productiegrond, maar dit doet geen recht aan het landschap en de bewoners van de polder.
Aanlanding in de Kop van Noord-Holland is geen goed idee. Het heeft een grotendeels bovengronds hoogspanningstracé tot effect. Neem bij de beoordeling van deze aanlandlocatie de consequenties van de benodigde extra rij hoogspanningsmasten door de hele provincie Noord-Holland mee. Deze is immers een direct gevolg van een keuze voor deze locatie. Benoem daarbij niet alleen de impact die dit heeft op de natuur van in het binnenland liggende Natura 2000-gebieden, maar ook die van lokale landelijk gebieden, zoals de Wieringermeer. Uit het onderzoek zal vervolgens moeten blijken welke van de zuidelijk voorgenomen zes (ondergrondse) routes de minste negatieve effecten heeft.

Wij bedanken al onze donateurs voor de bijdragen om van de Wieringermeer een mooie open polder te houden. Er zijn al veel giften binnen gekomen om ons te helpen in de strijd tegen meer datacenters en de uitbreiding van Agriport, maar er is meer nodig !

Inmiddels heeft Red de Wieringermeer beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het bestemmingsplan voor B1, waar Agriport en Microsoft een 3e datacenter wil bouwen. Een beroep bij de Raad van State heeft een lange doorlooptijd, momenteel is het wachten op de uitspraak welke eind Mei 2024 wordt verwacht.

Red de Wieringermeer is zeer kritisch inzake het voornemen om bij Agriport de energiehub voor het noorden van Noord-Holland te maken, want de gevolgen voor de omgeving zullen groot zijn, 380 Kv hoogspanningsleidingen dwars door Noord-Holland, een Waterstof fabriek op Agriport, Zonneatolen op het IJsselmeer etc.


Vindt u ook dat het genoeg is, en dat de Wieringermeer geen Silicon Valley of Eemshaven moet worden ? Dat Agriport met zijn datacenters niet doorgetrokken moet worden langs de Cultuurweg tot aan Middenmeer en tot de Westermiddenmeerweg? Steun ons dan

 Er staat de Wieringermeer veel te wachten, want hier is nog ruimte, nog wel...

Steun ons daarom in ons streven om de Wieringermeer een echte polder te houden, alle steun, niet alleen financieel, is welkom!
Stichting Red de Wieringermeer, NL91 RABO 0373 1519 85


Tijden-Veranderen_Onderzoeksrapport-vestiging-data_240311_201650.pdf
Aanbiedingsbrief-datacenteronderzoek-begeleidingsc_240311_201717.pdf 

Hieronder de bewuste kaartjes uit het onderzoekrapport "Tijden veranderen" van Berenschot. De eerste afbeelding komt uit het voorontwerp omgevingsvisie 27-08-2015. De tweede afbeelding met pijltjes naar B1 de Ontwerp omgevingsvisie van 7 maart 2016 waar B1 wel op staat. Het vreemde is dat er in de nota van wijzigingen niet is vermeldt dat dit kaartje is toegevoegd, terwijl Berenschot constateert dat dit wel had gemoeten.Wij vragen u om een (eenmalige) bijdrage, zodat wij de bouw van nog een groot datacenter in de Wieringermeer kunnen stoppen. U kunt uw donatie overmaken naar :
Stichting Red de Wieringermeer, NL91 RABO 0373 1519 85 o.v.v B1Is Red de Wieringermeer principieel tegen datacenters? Nee, dat niet maar wel kritisch op de wijze waarop de procedures gaan en hoe er omgegaan wordt met het landschap en de milieu eisen.  Daarnaast heeft Nederland datacenters in beperkte mate nodig, verbruiken de datacenters veel stroom juist in deze fase van energie tekorten in de overgang naar verduurzaming. Daarnaast bestaan er vragen over de hoeveelheid van water gebruik voor koeling en bestaan er vragen over de kwaliteit van afvoer van belast water. Hyperscale centers zoals deze zijn in feite ‘bedrijven’ die de behaalde winst overbrengen naar het buitenland. Dus wel de milieubelasting voor ons, maar niet de financiële winsten.

Wat heeft Red de Wieringermeer tot nu toe bereikt met al zijn inspanningen?
*Verdere uitbreiding van Agriport is tegengehouden door een groep mensen waaruit Red de Wieringermeer is ontstaan.
*Er is meer bewustzijn ontstaan over de effecten van datacenters in de Wieringermeer, (en Nederland) dit heeft er toe geleid dat meer mensen zich bewust zijn over het verlies aan landschappelijke waarden in Noord Holland Noord.
*Microsoft heeft een bureau in de hand genomen om met Biomimicry de leefomgeving rond zijn datacenters aan de oostkant van de A7 te verbeteren. De eerste zichtbare resultaten daarvan zijn de boompjes die langs het datacenters geplant zijn.
* Langs de westkant van de A7 tussen Agriport en Middenmeer wordt (veel) meer ruimte opengehouden voor water en landschap.
* Microsoft heeft de bouwkeet op B1 verplaatst tot dichtbij het Venster, omdat de eerste locatie wettelijk niet was toegestaan.
Wat wil Red de Wieringermeer nog meer ?
*Behoud van het open polderlandschap, landschappelijke inpassing van bestaande kassen, bedrijven en datacenters.
*Ontwikkelingen die noodzakelijk zijn, zodanig in het landschap inpassen dat zij het landschap niet verstoren.
*Een democratisch proces met betrekking tot ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het landschap en de gemeenschap.
*Geen verdere uitbreiding van Agriport.

Waarom zijn wij tegen de uitbreiding van Datacenters en Agriport?

• De datacenters verpesten het landschap in de Wieringermeer.

• Meer datacenters zijn niet nodig. Er is nu al een overcapaciteit ten opzichte van het datagebruik in Nederland. Immers slechts “25 to 35% van de totale datacenter-capaciteit in Nederland wordt ingezet voor Nederlandse data”.  aldus een onderzoek van Buck IC aan de minister van Economische Zaken van 26 juni 2021. De resterende capaciteit wordt gebruik voor data uit andere landen. Zo worden alle dataruimte van de bestaande vestiging van Microsoft op Agriport volgens informatie van Microsoft zelf, alleen gebruikt voor data uit andere EU-landen, het Midden-Oosten en Afrika.

• De datacenters leveren minder arbeidsplaatsen per ha (ca 5,5 full time eenheden) op bedrijventerreinen op dan gemiddeld voor alle bedrijven (7,5 fte) in Nederland.

• De datacenters verbruiken gigantische hoeveelheden groene energie. De vestiging van Microsoft op Agriport verbruikt net zo veel als een middelgrote stad als Alkmaar.

• Datacenters kopen alle duurzame energie die grootschalig in Nederland gewonnen wordt. Dit doen zij voor een fractie van de prijs die de wij, de gewone consument moet betalen. Zo heeft Microsoft 50% van de windenergie uit het windmolenpark Wieringermeer van Vattenfall gekocht (40 MegaWatt) en nog eens 90 Megawatt uit het windpark Borssele op de Noordzee.

• De datacenters weigeren tot nu toe zelf groene energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken te plaatsen.

• Het grootste deel van de energie van datacenters wordt omgezet in warmte. Dat komt doordat de dataservers warm worden en die moeten gekoeld worden. Deze warmte wordt door beide (Google en MS) nauwelijks hergebruikt, maar geloosd op het oppervlaktewater (Google) of rechtstreeks naar de lucht (MS). Die draagt daarmee dus direct bij, aan de opwarming van de atmosfeer.

• Water uit de koelwaterleidingen van datacenters bevatten  anti-corrosie middelen en middelen tegen micro bacteriële verontreiniging.  Dit om om het dichtslibben van leidingen in de koelsystemen te voorkomen. Resten van dit verontreinigde water worden geloosd op het oppervlaktewater in de polder.

• Agriport beslaat nu al meer dan 750 ha. landbouwgrond met kassen, ca 200 ha  agrarisch gerelateerde bedrijven, en sinds dat in 2014 is toegestaan nu al ca. 70 ha datacenters.

• De glastuinbouwbedrijven op Agriport hebben enkele duizenden (tijdelijke) buitenlandse werknemers aangetrokken, waarvoor weinig tot geen goede huisvestingsmogelijkheden aanwezig zijn.

• Voor deze arbeidsmigranten moet huisvesting gerealiseerd worden, iets wat nu al een groot probleem is.

• De glastuinbouwbedrijven op Agriport en de Datacenters veroorzaken vooral s’avonds en s’nachts veel licht overlast.

• Geen datacenters, windmolens en zonneparken meer in de Wieringermeer.

Wat willen wij wel?

• Wij willen de “lopende” initiatieven voor datacenters op Agriport aanvechten. Hiermee bedoelen wij de uitbreidings-plannen van Google om hun huidige datacenter 4 x zo groot te maken als dat het nu al is. En in het verleden is er interesse getoond om enkele “gaten” binnen Agriport te vullen met datacenters.

• Wij willen voorkomen dat het landschap  ten westen van de A7 wordt volgebouwd met nog meer datacenters, zodat corridor vorming van Abbekerk tot Middenmeer wordt voorkomen.

Wij willen dat de westkant van de A7 open blijft, zoals  bij de start van Agriport, door de gemeenteraad van de Wieringermeer is toegezegd aan de bevolking. Ook de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft, bij de vaststelling van de uitbreiding van Agriport II, helder uitgesproken dat er in het hele gebied ten noorden van het Venster geen bestemming ‘bedrijven’ mocht worden opgenomen.


Als polderbewoners hebben wij wel de lasten, maar niet de lusten.

Bent u het met ons eens dat we een halt moeten toeroepen aan de uitbreiding van Agriport en dat we de bouw van nog te realiseren datacenters moeten minimaliseren, steun ons dan in de vorm van een  financiële bijdrage.

Tot op heden hebben de leden van de Stichting Red de Wieringermeer zelf alle kosten gedragen, U kunt uw gift of donatie overmaken op rekening

NL91 RABO 0373 1519 85, tnv Stichting Red de WieringermeerDe vraag die gesteld met worden is:

Wegen de voordelen die een zeer beperkt aantal ondernemers op en van Agriport hebbeb, en de inkomsten die de gemeente met deze activiteiten tegen alle nadelen?

En wat is er tot nu toe gecompenseerd aan natuur en landschap?

Zou het niet beter zijn pas op de plaats te maken, achterom te kijken en te zeggen, dit is niet wat wij wilden, het is genoeg. Stop verder uitbreiding van Agriport en Datacenters.

Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten ontleent worden, op foto's en documenten kunnen auteursrechten rusten.
Wij trachten al het materiaal met toestemming van de rechthebbende te plaatsen, mocht u ongevraagd iets tegenkomen op deze site waarvan u de rechthebbnede bent wilt u dan contact met ons opnemen
?