Stichting 

Red de Wieringermeer 
 

Hieronder de bewuste kaartjes uit het onderzoekrapport "Tijden veranderen" van Berenschot. De eerste afbeelding komt uit het voorontwerp omgevingsvisie 27-08-2015. De tweede afbeelding met pijltjes naar B1 de Ontwerp omgevingsvisie van 7 maart 2016 waar B1 wel op staat. Het vreemde is dat er in de nota van wijzigingen niet is vermeldt dat dit kaartje is toegevoegd, terwijl Berenschot constateert dat dit wel had gemoeten.

DONATEURS BEDANKT !


Red de Wieringermeer bedankt al zijn donateurs voor de bijdragen om van de Wieringermeer een mooie open polder te houden. Er zijn al veel giften binnen gekomen om ons te helpen in de strijd tegen meer datacenters en de uitbreiding van Agriport, maar er is meer nodig !

Inmiddels heeft Red de Wieringermeer beroep bij de Raad van State ingesteld tegen het bestemmingsplan voor B1, waar Agriport en Microsoft een 3e datacenter wil bouwen. Een beroep bij de Raad van State heeft een lange doorlooptijd, dus momenteel is het wachten.
Red de Wieringermeer is ook op diverse fronten bezig om de door de provincie gedoogde bouw van het 3e datacenter van Microsoft op het Venster stil te leggen.  Helaas kan alleen GS de gedoogbeslissing intrekken. Verwacht zou worden dat dat ook gedaan zou zijn door GS van NH, na de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022, waarin gesteld is dat ook voor de bouw een milieu vergunning nodig is. We hebben de provincie daar 2 maal om gevraagd, maar er geen reactie op ontvangen.
De provincie is er tot op heden (462 dagen na de ter visie legging van de ontwerpvergunning) nog steeds niet in geslaagd deze vergunning te verlenen. Microsoft  bouwt daarom snel verder, met een gedoogbeslissing van de provincie Noord-Holland, om het datacenter te mogen bouwen, maar nog niet in gebruik te mogen nemen .Red de Wieringermeer is zeer kritisch inzake het voornemen om bij Agriport de energiehub voor het noorden van Noord-Holland te maken, want de gevolgen voor de omgeving zullen groot zijn, 380 Kv hoogspanningsleidingen dwars door Noord-Holland, een Waterstof fabriek op Agriport, Zonneatolen op het IJsselmeer etc.
Er staat de Wieringermeer veel te wachten . De dames en heren in Haarlem en Den Haag weten de polder wel te vinden als hun dat uitkomt. Want hier is nog ruimte, nog wel...

Om de Wieringermeer een polder te houden waar wij van het polderlandschap kunnen blijven genieten, zonder dat hij volgebouwd wordt met distributie centra, datacentra, kassen, zonneweiden en nog meer windmolens is veel nodig.
Steun ons daarom in ons streven om de Wieringermeer een echte polder te houden, alle steun, niet alleen financieel, is welkom!
Wij hebben uw hulp nodig


Onlangs besloot de gemeenteraad van Hollands Kroon, tot teleurstelling van velen, het Bestemmingsplan voor B1 (de wijzigingen in het bestemmingsplan B1) goed te keuren.
Daarmee is de weg vrij om op B1 nog een datacenter te gaan bouwen. Een datacenter dat wel drie keer zo groot kan worden als momenteel op het Venster wordt gebouwd!
Stichting Red de Wieringermeer heeft (nog) mogelijkheden (om) dit besluit aan te vechten bij de Raad van State, maar daar is geld voor nodig, (veel geld.)
Een advocaat rekent (al snel) zo’n 300€ per uur en heeft al snel 30 uur nodig om dit proces voor te bereiden, 9000€ is veel geld. Dat geld hebben wij niet, ondanks de forse bijdrage die de leden van Red de Wieringermeer zelf inbrengen en de bijdragen die zij al eerder van medestanders mochten ontvangen.
Vindt u ook dat het genoeg is, en dat de Wieringermeer geen Silicon Valley of Eemshaven moet worden ? Dat Agriport met zijn datacenters niet doorgetrokken moet worden langs de Cultuurweg tot aan Middenmeer en tot de Westermiddenmeerweg? Steun ons dan!


Wij vragen u om een (eenmalige) bijdrage, zodat wij de bouw van nog een groot datacenter in de Wieringermeer kunnen stoppen. U kunt uw donatie overmaken naar :
Stichting Red de Wieringermeer, NL91 RABO 0373 1519 85 o.v.v B1Is Red de Wieringermeer principieel tegen datacenters? Nee, dat niet maar wel kritisch op de wijze waarop de procedures gaan en hoe er omgegaan wordt met het landschap en de milieu eisen.  Daarnaast heeft Nederland datacenters in beperkte mate nodig, verbruiken de datacenters veel stroom juist in deze fase van energie tekorten in de overgang naar verduurzaming. Daarnaast bestaan er vragen over de hoeveelheid van water gebruik voor koeling en bestaan er vragen over de kwaliteit van afvoer van belast water. Hyperscale centers zoals deze zijn in feite ‘bedrijven’ die de behaalde winst overbrengen naar het buitenland. Dus wel de milieubelasting voor ons, maar niet de financiële winsten.

Wat heeft Red de Wieringermeer tot nu toe bereikt met al zijn inspanningen?
*Verdere uitbreiding van Agriport is tegengehouden door een groep mensen waaruit Red de Wieringermeer is ontstaan.
*Er is meer bewustzijn ontstaan over de effecten van datacenters in de Wieringermeer, (en Nederland) dit heeft er toe geleid dat meer mensen zich bewust zijn over het verlies aan landschappelijke waarden in Noord Holland Noord.
*Microsoft heeft een bureau in de hand genomen om met Biomimicry de leefomgeving rond zijn datacenters aan de oostkant van de A7 te verbeteren. De eerste zichtbare resultaten daarvan zijn de boompjes die langs het datacenters geplant zijn.
* Langs de westkant van de A7 tussen Agriport en Middenmeer wordt (veel) meer ruimte opengehouden voor water en landschap.
* Microsoft heeft de bouwkeet op B1 verplaatst tot dichtbij het Venster, omdat de eerste locatie wettelijk niet was toegestaan.
Wat wil Red de Wieringermeer nog meer ?
*Behoud van het open polderlandschap, landschappelijke inpassing van bestaande kassen, bedrijven en datacenters.
*Ontwikkelingen die noodzakelijk zijn, zodanig in het landschap inpassen dat zij het landschap niet verstoren.
*Een democratisch proces met betrekking tot ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het landschap en de gemeenschap.
*Geen verdere uitbreiding van Agriport.

2021-10-29

‘Red de Wieringermeer’ is nu Stichting Red de Wieringermeer

Werkgroep Red de Wieringermeer is stichting Red de Wieringermeer geworden.
Als stichting zijn wij een rechtspersoon en daarmee kunnen we nu gerechtelijke stappen ondernemen.
Het doel van onze stichting is om het weidse open (agrarisch) cultuurlandschap van de eerste Zuiderzeepolder, de Wieringermeer, te beschermen.
Dat willen we onder meer bereiken door plannen voor (verdere) aantasting van het open karakter van dit landschap door bijvoorbeeld grootschalige datacenters en kassen, tegen te houden.  

Wat is de visie van onze stichting ?

Hieronder de belangrijkste punten, de uitgebreide visie is te lezen op onze website.

1) De Wieringermeer is een landelijk gebied en dient dat te blijven.

2) Wij willen democratisch proces m.b.t. ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het landschap (en daarmee op onze gemeenschap).

3) Wij willen een Wieringermeer met landschappelijk ingepaste gebouwen, die  passen bij de schaal van dat landschap. Datacenters met gebouwen van 15 of zelfs 50 ha passen daar niet in. Wij willen dan ook geen verdere uitbreiding van Agriport.

4) Wij willen dat de participatie van de burgers bij de nieuwe omgevingsvisie ook terug te zien is in die Omgevingsvisie.

Waarom zijn wij tegen de uitbreiding van Datacenters en Agriport?

• De datacenters verpesten het landschap in de Wieringermeer.

• Meer datacenters zijn niet nodig. Er is nu al een overcapaciteit ten opzichte van het datagebruik in Nederland. Immers slechts “25 to 35% van de totale datacenter-capaciteit in Nederland wordt ingezet voor Nederlandse data”.  aldus een onderzoek van Buck IC aan de minister van Economische Zaken van 26 juni 2021. De resterende capaciteit wordt gebruik voor data uit andere landen. Zo worden alle dataruimte van de bestaande vestiging van Microsoft op Agriport volgens informatie van Microsoft zelf, alleen gebruikt voor data uit andere EU-landen, het Midden-Oosten en Afrika.

• De datacenters leveren minder arbeidsplaatsen per ha (ca 5,5 full time eenheden) op bedrijventerreinen op dan gemiddeld voor alle bedrijven (7,5 fte) in Nederland.

• De datacenters verbruiken gigantische hoeveelheden groene energie. De vestiging van Microsoft op Agriport verbruikt net zo veel als een middelgrote stad als Alkmaar.

• Datacenters kopen alle duurzame energie die grootschalig in Nederland gewonnen wordt. Dit doen zij voor een fractie van de prijs die de wij, de gewone consument moet betalen. Zo heeft Microsoft 50% van de windenergie uit het windmolenpark Wieringermeer van Vattenfall gekocht (40 MegaWatt) en nog eens 90 Megawatt uit het windpark Borssele op de Noordzee.

• De datacenters weigeren tot nu toe zelf groene energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken te plaatsen.

• Het grootste deel van de energie van datacenters wordt omgezet in warmte. Dat komt doordat de dataservers warm worden en die moeten gekoeld worden. Deze warmte wordt door beide (Google en MS) nauwelijks hergebruikt, maar geloosd op het oppervlaktewater (Google) of rechtstreeks naar de lucht (MS). Die draagt daarmee dus direct bij, aan de opwarming van de atmosfeer.

• Water uit de koelwaterleidingen van datacenters bevatten  anti-corrosie middelen en middelen tegen micro bacteriële verontreiniging.  Dit om om het dichtslibben van leidingen in de koelsystemen te voorkomen. Resten van dit verontreinigde water worden geloosd op het oppervlaktewater in de polder.

• Agriport beslaat nu al meer dan 750 ha. landbouwgrond met kassen, ca 200 ha  agrarisch gerelateerde bedrijven, en sinds dat in 2014 is toegestaan nu al ca. 70 ha datacenters.

• De glastuinbouwbedrijven op Agriport hebben enkele duizenden (tijdelijke) buitenlandse werknemers aangetrokken, waarvoor weinig tot geen goede huisvestingsmogelijkheden aanwezig zijn.

• Voor deze arbeidsmigranten moet huisvesting gerealiseerd worden, iets wat nu al een groot probleem is.

• De glastuinbouwbedrijven op Agriport en de Datacenters veroorzaken vooral s’avonds en s’nachts veel licht overlast.

• Geen datacenters, windmolens en zonneparken meer in de Wieringermeer.

Wat willen wij wel?

• Wij willen de “lopende” initiatieven voor datacenters op Agriport aanvechten. Hiermee bedoelen wij de uitbreidings-plannen van Google om hun huidige datacenter 4 x zo groot te maken als dat het nu al is. En in het verleden is er interesse getoond om enkele “gaten” binnen Agriport te vullen met datacenters.

• Wij willen voorkomen dat het landschap  ten westen van de A7 wordt volgebouwd met nog meer datacenters, zodat corridor vorming van Abbekerk tot Middenmeer wordt voorkomen.

Wij willen dat de westkant van de A7 open blijft, zoals  bij de start van Agriport, door de gemeenteraad van de Wieringermeer is toegezegd aan de bevolking. Ook de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft, bij de vaststelling van de uitbreiding van Agriport II, helder uitgesproken dat er in het hele gebied ten noorden van het Venster geen bestemming ‘bedrijven’ mocht worden opgenomen.

Wat hebben wij, en andere groepen tegen de datacenters, tot nu toe bereikt inzake de uitbreidingsdrift van de gemeente Hollands Kroon met betrekking tot datacenters en Agriport?

1. De bouw van het datacenter van Microsoft op het Venster heeft bijna een jaar stilgelegen, omdat er geen geldige vergunning voor was afgegeven. Wij hadden aangedrongen op het afbreken van de bouwkeet op B1, naast het Venster. Toen medewerkers van Handhaving daar gingen kijken, beek dat Microsoft al bezig was met het bouwrijp maken van de grond op Het Venster, terwijl de vergunning nog niet was verleend. De handhavers konden toen niet anders doen dan de bouwwerkzaamheden stil leggen.
De omgevingsvergunning voor het venster is tot nu toe nog steeds niet verleend.

2. De uitbreiding met een datacenter op B1, kan voorlopig niet verder, omdat de GS een reactieve aanwijzing op het bestemmingplan heeft gegeven. Een forse domper voor onze wethouders die de raad steeds voorhielden dat zij in goed overleg met de provincie tot dit bestemmingsplan waren gekomen. Niet dus.

3. Door de protesten tegen de lelijke bouwwerken langs de A7 heeft de gemeente besloten, dat  nieuwe datacenters op 125 meter van de A7 moeten komen. En: over het afschermen van de lelijke gebouwen die er al staan wordt nagedacht…

Als polderbewoners hebben wij wel de lasten, maar niet de lusten.

Bent u het met ons eens dat we een halt moeten toeroepen aan de uitbreiding van Agriport en dat we de bouw van nog te realiseren datacenters moeten minimaliseren, steun ons dan in de vorm van een  financiële bijdrage.

Tot op heden hebben de leden van de Stichting Red de Wieringermeer zelf alle kosten gedragen, U kunt uw gift of donatie overmaken op rekening

NL91 RABO 0373 1519 85, tnv Stichting Red de Wieringermeer

Alle leden van de Stichting en het bestuur voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit, meer informatie is te vinden op onze website

 


2021-10-05

Wat heeft Agriport ons tot nu toe gebracht? Die vraag werd maandagavond 11 okt 2021 in de Meerbaak tijdens de inspraakavond “Grootschalige kracht”, gesteld.

Ongetwijfeld zullen er een paar positieve kanten aan Agriport zitten, voor enkele ondernemers en de Gemeente HK. Maar heel veel zaken zijn niet zo positief als ze vaak voorgesteld worden, neem nou de volgende punten.

Natuur en landschap

750 tot 1000 ha goede landbouwgrond, van het weidse open polderlandschap is verloren gegaan. Dit landschap  is verworden tot een landschap van kassen, schuren, bedrijfsgebouwen en  hyperscale datacenters.

Op deze voormalige poldergrond groeit niets meer, geen boom, geen gras, geen gewas, geen bloem. Insecten kunnen daar niet meer leven en vogels niet meer foerageren.

Werkgelegenheid

Het positieve is, dit alles heeft ook werkgelegenheid opgeleverd maar voor wie?  Voor glastuinbouwbedrijven wordt gesproken over  6 arbeidsplaatsen per ha, dat is meer dan de oorspronkelijke landbouw op zou leveren. Maar om wat voor arbeidsplaatsen gaat het? Hoofdzakelijk eenvoudig werk waarvoor duizenden buitenlandse werknemers worden aangetrokken.

De werkgelegenheid voor datacenters bedraagt minder dan 5 fte per ha, (volgens J. Kranenburg op de 1e bijeenkomst Omgevingsvisie over grootschalige kracht in Nieuwe Niedorp zijn dit 125 fte op 28 ha gerealiseerd terrein van Google ).

De gemiddelde werkgelegenheid op een bedrijfsterrein in Nederland is 7,5 fte per ha. , dus zowel de kassen als de datacenters leveren minder werk op dan een regulier bedrijfsterrein.

Huisvesting arbeidsmigranten

De duizenden arbeidsmigranten, aangetrokken door de glastuinbouw op Agriport, moeten ergens wonen. Huizen in de dorpen worden opgekocht en voor veel geld verhuurd als huisvesting voor de buitenlandse werknemers, (vaak voor absurd hoge prijzen). Deze woningen zijn dus niet meer beschikbaar voor de reguliere markt, zoals onze jeugd die graag in de polder wil blijven wonen.

Aangezien de vraag naar woonruimte voor deze arbeidsmigranten zo explosief gestegen is, is er ondanks de bouw van een Arbeidsmigranten hotel op Agriport, en oa de verbouw van verschillende bedrijfspanden op de reguliere industrie terreinen nog steeds een groot tekort aan woonruimte voor deze mensen. Is het dan reëel om Agriport nog verder te laten groeien en zo het woonruimte tekort te laten toenemen?

Voor de andere werknemers op Agriport, zowel in de glastuinbouw als in de datacenters, is niet bekend hoeveel van deze mensen in HK wonen en zo bijdragen aan de lokale economie.

Verkeer

Alle mensen, werkzaam in en op Agriport, moeten van huis naar werk en weer terug reizen, nu al zie je dat de verkeersdrukte van en naar, en in de dorpen van de Wieringermeer zelf enorm is toegenomen, en dat de inwoners daar niet gelukkiger van worden. Ook vinden op de buitenwegen  meer ernstige ongelukken plaats.

Milieu

Koelwater, restanten koelwater (van oa drinkwater) wordt door datacenters op het oppervlakte water geloosd. Dat bevat anti-corrossie middelen en anti-microbiële reinigingsmiddelen. Die zijn niet echt milieuvriendelijk.  

Warmte, De datacenters dragen door uitstoot van zeer veel restwarmte, opgewekt door (duurzame elektriciteit van windmolens) direct bij tot een verhoging van de temperatuur van de atmosfeer.

CO2-emissie

De 1000 ha kassen draaien nog steeds voor een groot deel op aardgas. Dat levert veel uitstoot van CO2 op.

Energie

Datacenters gebruiken enorme hoeveelheden energie, Microsoft heeft afspraken met Vattenfall dat zij de halve opbrengst van het duurzame windmolenpark in de Wieringermeer geleverd krijgen. Google heeft soortgelijke afspraken elders in het land. Groene energie die niet meer beschikbaar is om huishoudens van stroom te voorzien, en deze kan ook niet meer ingezet worden voor toenemende vraag voor o.a. de elektrische mobiliteit.

Onvoorstelbare grote hoeveelheden van deze duurzame energie gaan verloren in de vorm van restwarmte, opgewekt in datacenters.

Daarnaast vreet de verlichting van de kassen en de terrein verlichting van de datacenters, de nodige energie. Dit alles in de tijd waarin de burger gevraagd wordt zuinig met energie om te gaan, zijn huis beter te isoleren, de kachel wat lager te zetten, led verlichting te gebruiken, noem maar op.

Lichtvervuiling.

Dit gebeurt zowel door kassen als datacenters. Kassen mogen 4% licht blijven uitstoten, maar 4% van ca 750Ha kassen is ruim 30 ha. Dus er mag zonder probleem ruim 30 ha lichtvervuiling zijn.

Daarnaast verlichten de  datacenters hun gehele terrein permanent met lampen voor bewaking.

Horizon vervuiling.

Het terrein ten oosten van de A7  van Abbekerk tot Middenmeer wordt volgebouwd met datacenters, loodsen en kassen. Ook aan de westkant van de A7 dreigt dit dicht gebouwd te worden door de voorgenomen bouw van tenminste 2 nieuwe datacenters (van Microsoft).

De vraag die gesteld moet worden is:

Wegen de voordelen die een zeer beperkt aantal ondernemers op en van Agriport hebben, en de inkomsten die de gemeente met deze activiteiten genereert, op tegen alle hierboven  genoemde nadelen?

En wat is er tot nu toe gecompenseerd aan natuur of landschap?

Zou het niet beter zijn om pas op de plaatst te maken, achterom te kijken en te zeggen, dit is niet wat wij wilden. Het is genoeg, stop verdere uitbreiding van Agriport en Datacenters.

 


Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten ontleent worden, op foto's en documenten kunnen auteursrechten rusten.
Wij trachten al het materiaal met toestemming van de rechthebbende te plaatsen, mocht u ongevraagd iets tegenkomen op deze site waarvan u de rechthebbnede bent wilt u dan contact met ons opnemen
?